“นิสิตสหกิจดีเด่น ครั้งที่ 26”

เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์