About

 

] สาส์นจากผู้บริหาร

คำขอบคุณถึงสถานประกอบการ

ในนามของสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ที่ได้จัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ทำให้นิสิตสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และนิสิตมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายโครงการสหกิจศึกษาฯ จึงขอส่งคำขอบคุณ จากอธิการบดี และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา มาไว้ ณ ที่นี้
Official Facebook

ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2
(ห้องฝ่ายการเรียนฯ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 618202

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง