manual

แผนผังเว็บไซต์

 

x หน้าแรก

 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ] เกี่ยวกับสหกิจ

 • สหกิจศึกษาคืออะไร
 • ความเป็นมาของสหกิจศึกษา
 • วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • สหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ลักษณะงานสหกิจศึกษา


 • Û คู่มือสหกิจ
 • หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คุณสมบัตินิสิตสหกิจศึกษา
 • บทบาทและความรับผิดชอบของนิสิตสหกิจศึกษาในการปฏิบัติงาน
 • ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
 • ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา


 • c ดาวน์โหลดฟอร์ม
 • แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
 • แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ
 • แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่


 • S ติดต่อเรา

  Official Facebook

  ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2
  (ห้องฝ่ายการเรียนฯ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 618202

  M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง