About

] เกี่ยวกับสหกิจ

สหกิจศึกษาคืออะไร

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ทำให้นิสิตสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และนิสิตมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายโครงการสหกิจศึกษาฯ จะเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

ความเป็นมาของสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาเป็นการเรียนการสอนซึ่งนำวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการนี้ เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452 เรียกว่า ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ก้าวหน้าอย่างมากเนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล และความร่วมมือจากสถานประกอบการ ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาทั่วโลกจำนวนร้อยละ 33 นำระบบสหกิจศึกษามาใช้และพัฒนาไปจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตเข้าปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นิสิตในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของบัณทิต
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยผ่านนิสิตผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

สหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะต้องพัฒนาศักยภาพนิสิตควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการและความชำนาญเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จึงได้เข้าร่วมในโครงการนำร่องโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 - รุ่น 3 ที่ผ่านมา โดยส่งนิสิตเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) เดิมศูนย์ประสานงาน สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จากการส่งนิสิตเข้าปฏิบัติงานในรุ่นที่ 1 นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของประเทศ คือ นางสาวเจนจิรา สกุลเจน นิสิตสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) เป็นผู้คัดเลือกจากนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทั่วประเทศจาก 17 สถาบันการศึกษา

เริ่มแรกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการนำร่องโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเปิดรับทุกสาขาวิชาที่พร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2545 ซึ่งมีระยะเวลาในการส่งนิสิตเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันในแต่ละปีการศึกษาสามารถตามช่วงเวลา ดังนี้

เดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน
เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม

ลักษณะงานสหกิจศึกษา

1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการ
2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ
3. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ
4. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
6. มีค่าตอบแทนตามสมควร

 


Official Facebook

ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2
(ห้องฝ่ายการเรียนฯ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 618202

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง