“คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27 "

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์