โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย

"โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔"

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•ชมวีดีโอคลิปการสัมมนาฯ(ย้อนหลัง) ที่นี่