โครงการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นและดีเยี่ยม รุ่นที่ ๓๑-๓๒

รุ่นที่ 31 (ภาคต้นระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) และ
รุ่นที่ 32 (ภาคปลายระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561)

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์