โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

"อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้อง ๙๔๐๑ อาคาร ๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน