การประชุมสัมมนา

"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 17"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์