โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 - วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
พร้อมทั้งประชุมเชิงปฎิบัติการ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ณ จังหวัดสงขลา