โครงการสัมมนา

ผู้ปฎิบัติงานและการบริหารจัดการด้านการเงินสหกิจศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก สำนักบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์